Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przekazanie informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://zjazdpediatrow.conf.medvc.eu, której właścicielem jest Organizator oraz z udziałem w konferencji  XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w ramach wypełnienia obowiązków informacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”)

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzane są dane osobowe Użytkowników Witryny lub Uczestników Wydarzenia oraz obejmuje przetwarzanie danych przez Organizatora oraz przez Partnera Technologicznego działającego w charakterze podmiotu przetwarzającego.

§ 1 DEFINICJE

W ramach niniejszej Polityki Prywatności wprowadza się następujące definicje:

 1. Administrator Danych Osobowych lub Organizator – Wydawnictwo Czelej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-802), ul. Skrajna 12-14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000027988, NIP: 7122412888, REGON: 431091919, kapitał zakładowy w wysokości 1.542.700,00 zł, będące organizatorem Wydarzenia.
 1. Partner Technologiczny – spółka medVC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy Placu Andersa 7 (61-894 Poznań) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606384, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 125.000,00 złotych, NIP: 7792440757, REGON: 363969151, świadcząca na rzecz Organizatora na podstawie odrębnej umowy usługi polegające na obsłudze technicznej Wydarzenia;
 2. Witryna – strona internetowa pod adresem  https://zjazdpediatrow.conf.medvc.eu/, której właścicielem jest Organizator;
 3. Wydarzenie – konferencja Zakażenia miejsca operacyjnego – krok po kroku organizowane w formie on-line przez Organizatora za pośrednictwem Witryny;
 4. Uczestnik Wydarzenia – osoba fizyczna lub osoba prawna która dokonała rejestracji na Wydarzenie, deklarując wolę uczestnictwa;
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Witryny.

§ 2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest \Wydawnictwo Czelej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-802), ul. Skrajna 12-14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000027988, NIP: 7122412888, REGON: 431091919, kapitał zakładowy w wysokości 1.542.700,00 zł, będące organizatorem  oraz właścicielem witryny.
 2. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych oraz związanych z ochroną tych danych należy się kontaktować z Administratorem za pośrednictwem e-mail lub  telefonu.

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z udziałem w Wydarzeniu Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Wydarzenia:
  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej;
  • adres zamieszkania, nazwę firmy, numer NIP, numer rachunku bankowego, dane dotyczące dokonanej płatności za uczestnictwo w Wydarzeniu – w określonych przypadkach, w których przekazanie tych danych jest niezbędne dla dokonania płatności i uczestnictwa w Wydarzeniu.[Szymanski1] 
 2.  Administrator przetwarza ponadto w celach technicznych związanych z serwerami na których utrzymywana jest Witryna oraz w celach statystycznych dane takie jak:
  • adres IP osoby odwiedzającej Witrynę;
  • dane dotyczące korzystania z Witryny oraz uczestnictwa w Wydarzeniu takie jak: aktywność Użytkownika w Witrynie, czas uczestnictwa w Wydarzeniu, czas korzystania z Witryny.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
  • zarejestrowania Użytkownika na Wydarzenie;
  • wystawienia faktury za opłatę wniesioną z tytułu wzięcia udziału w Wydarzeniu, na które zarejestrował się Uczestnik;
  • przekazania uczestnikowi Wydarzenia loginu i hasła upoważniającego do skorzystania z platformy konferencyjnej;
  • obsługi technicznej Wydarzenia;
  • przygotowania certyfikatu potwierdzającego udział w Wydarzeniu;
  • udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie za pośrednictwem adresu mailowego i prowadzenia dalszej korespondencji oraz innych działań w tej sprawie;
  • promowania innych wydarzeń organizowanych przez Administratora lub instytucji z którymi współpracuje.
 4.  Podanie danych osobowych przez Uczestników Wydarzenia jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić uczestnictwo w Wydarzeniu. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia mogą być pobierane bezpośrednio przez Administratora Danych Osobowych lub przez Podmiot Technologiczny na polecenie Administratora Danych Osobowych, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Podstawę prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych stanowią:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie (dotyczy w szczególności działań marketingowych i promocyjnych);
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (dotyczy w szczególności umożliwienia Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu, przeprowadzenia rejestracji na Wydarzenie, obsługi płatności, wystawienia certyfikatu uczestnictwa);
  • art. 6 ust. 1. lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dotyczy w szczególności przetwarzania danych niezbędnego dla wypełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych i księgowych);
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w szczególności dotyczy dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 5.  Odbiorcą danych osobowych Użytkowników oraz Uczestników Wydarzenia jest Partner Technologiczny, który przetwarza dane osobowe otrzymane od Administratora lub bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (w szczególności za pośrednictwem systemu rejestracji/formularza zgłoszeniowego) w związku z realizacją i obsługą techniczną Wydarzenia, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Administrator przekazuje Partnerowi Technologicznemu wyłącznie te dane osobowe, które niezbędne są do realizacji i obsługi Wydarzenia.
 6. Partner Technologiczny jako podmiot przetwarzający odpowiadający za obsługę techniczną Wydarzenia przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym umową powierzenia przetwarzania i w celu wywiązania się z umowy zawartej z Organizatorem. W sytuacji, w której Partner Technologiczny wystąpi odrębnie do danego Użytkownika lub Uczestnika Wydarzenia o udzielenie zgody na przekazywanie informacji handlowych oraz prowadzenie działań promocyjnych, stanie się odrębnym administratorem danych i wypełni niezależnie wiążące się z tym obowiązki informacyjne względem takiej osoby. 
 7. Dane osobowe są co do zasady przetwarzane przez Administratora lub Partnera Technologicznego przez okres organizacji Wydarzenia, na które zarejestrował się Użytkownik, a po tym okresie odpowiednio tak długo, jak istnieje uzasadniony interes prawny Administratora będący podstawą przetwarzania danych lub do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcia wyrażonej zgody, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie i brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wyżej wskazane, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z obowiązków podatkowych lub księgowych.
 8. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i organom państwowym uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy przepisów prawa, a także podmiotom trzecim, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Wydarzenia. W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być, poza Partnerem Technologicznym także:
  • podmioty świadczące obsługę księgową lub prawną na rzecz Administratora lub Partnera Technologicznego;
  • banki i operatorzy płatności;
  • podmioty współpracujące z Organizatorem lub Partnerem Technologicznym w ramach organizacji Wydarzenia;
  • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora danych lub Partnera Technologicznego;
  • spółka Google LLC – odnośnie adresu IP Użytkownika lub Uczestnika Wydarzenia, przekazywanego w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) w celach związanych z generowaniem statystyk.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Administrator oświadcza, że dane przekazywane do spółki Google LLC, której serwery mogą znajdować się na terytorium państw trzecich, obejmować będą wyłącznie dane zanonimizowane, niepozwalające na identyfikację Użytkownika lub Uczestnika Wydarzenia. W sytuacji, w której dane osobowe miałyby być przekazywane do państw trzecich Administrator dokona takiego przekazania wyłącznie podmiotom, które gwarantują przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem przepisów RODO. W szczególności, jeśli dany podmiot ma siedzibę na terytorium państwa nieobjętęgo decyzją Komisji Europejskiej o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, Administrator zawierać będzie z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania zawierające standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są profilowane i nie służą do podejmowania decyzji, które wywoływałyby dla Użytkownika lub Uczestnika Wydarzenia skutki prawne lub w inny istotny sposób wpływałyby na jego sytuację.

§ 4 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikom oraz Uczestnikom Wydarzenia przysługują w szczególności następujące uprawnienia wynikające z przepisów RODO:
  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
  • prawo do uzyskania kopii danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do sprostowania bądź zmiany danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   Powyższe prawa każda osoba, której dane dotyczą może realizować poprzez kontakt z Administratorem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 1 ust. 2 niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 5 BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator oraz Partner Technologiczny przetwarzają dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym w szczególności RODO oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do danym osobowych osobom nieupoważnionym wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.
 2. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkowników oraz Uczestników Wydarzenia do niezbędnego minimum. 
 3. Administrator przekazuje dane osobowe Partnerowi Technologicznemu oraz innym podmiotom trzecim w oparciu o zawarte umowy, w szczególności umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spełniające wymogi określone w przepisach RODO.

§ 6 PLIKI COOKIES

 1. W ograniczonym zakresie Administrator Danych Osobowych lub Partner Technologiczny działający z polecenia Administratora Danych Osobowych może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies powiązanych z Witryną.
 2. Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych, w których zapisano ustawienia Użytkownika.  Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Pliki cookies tworzone są przez przeglądarkę internetową Użytkownika za każdym razem kiedy korzysta on z Witryny i najczęściej zawierają nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości i w niektórych przypadkach dostosować prezentowaną treść do odbiorcy
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Organizator, będący właścicielem Witryny.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Witryny; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 5. W ramach Witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (seon cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Witryny lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Witryny. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są między innymi aby zapewnić:
  • utrzymanie sesji użytkownika;
  • zapisanie stanu sesji użytkownika;
  • uwierzytelnianie użytkownika w ramach Witryny.
 7. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Witryny, ale ułatwiają korzystanie z niej.  Wśród nich wyróżnić można w szczególności: Wykorzystuje się je, aby umożliwić między innymi:
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;
  • pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny takich jak: monitorowanie ruchu na Stronie Internetowej, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witrynyj i umożliwiają doskonalenie i ulepszenie usług, ustalanie liczby anonimowych Użytkowników Witryny, kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść; kontrolowanie jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
  • pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez danego użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika – np. w zakresie języka, regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu Witryny;
  • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Żadne pliki cookies wykorzystywane w Witrynie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika.
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek zapewnia możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik ma również możliwość usuwania plików cookie już zapisanych przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od danej przeglądarki, a dokładne informacje na ten temat można uzyskać  korzystając z funkcji Pomoc w swojej przeglądarce. 
 10. Zablokowanie lub usunięcie wszystkich ciasteczek pochodzących z Witryny może spowodować trudność w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcjonalności.
 11. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane przez Administratora, Partnera Technologicznego lub innych współpracujących z tymi podmiotami partnerów.

§ 7 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub zmianę technologii za pomocą której Administrator lub Partner Technologiczny przetwarzają dane osobowe.
 2. Zmiany Polityki Prywatności odnoszą skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.
 3. Zmiany Polityki Prywatności dokonywane będą poprzez jej publikację w Witrynie.